main nadpis

Vytváření dohod a pravidel

Jedinečnost osoby se projevuje v jeho rozvoji, je nutné, aby se realizovalo ve vymezeném a dobře ochráněném prostoru. Při tom však musí zachovávat určitá pravidla. Na pravidla narážíme v celém našem životě. Bez nich není možné soužití. Všechno na světě je spojeno s dodržováním pravidel. I planety a hvězdy se jimi řídí.

Zachování řádu je tedy v naší moci. Zachovávání vnějšího řádu vnese nejen řád do našeho života, ale ochrání nás i před zmatky v nás samých.

Vnější řád může být stanoven formou prospěšných rituálů, jimiž např. začínáme a zakončujeme den. Může se jím stát vhodné rozdělení času na práci a odpočinek, na vzájemné rozhovory, na chvíli ticha a chvíli modlitby, meditace. Mnohdy je také důležité uklidit svůj příbytek a zbavit se zbytečností.

Pravidla soužití mají dětem předávat rodiče. Je dobré zavést v rodině pravidla a pořádky, která jsou závazná pro děti i rodiče stejným způsobem. Pravidla by měla existovat a měla by být smysluplná (neměla by přivádět dítě do konfliktu s okolím).

Společné vytváření pravidel není totéž jako stanovení pravidel. Pro to, aby fungovala, musí být vytvářena společně se všemi, kterých se to týká. Pokud se pravidla stanovují pouze jednou stranou, byť by byla sebelepší, je to projev mocenské pozice se všemi riziky, která to přináší. Naopak, pokud se někdo účastní stanovení nějakého pravidla, má větší motivaci při jeho dodržování.

Strategie přístupu

Základní strategií při vytváření dohod a pravidel je tento postup: Popsat problém, který chceme vyřešit, a vyzvat ostatní ke spoluúčasti na jeho řešení. Zásadou je dohodnout se nakonec na řešení přijatelných pro všechny strany. Dohody a pravidla je zapotřebí občas přezkoumat a upravit.

1.4 Aktivita: Tvorba dohod o rozdělení prací a povinností

Účel aktivity: Děti se dozvídají, co všechno je třeba k plynulému chodu života rodiny, učí se zapojit do společných činností, učí se plnit dohody.

Věk: 3+

Počet osob: 16–20

Doba trvání: 1 hodina

Pomůcky: Papír, psací potřeby

Postup: Budeme pracovat se svou rodinou. Uděláme si podrobný soupis všech prací, které je třeba v domácnosti dělat. Rozčleníme je např. podle péče o auto (úklid auta), péče o domácnost – podle jednotlivých místností (úklid v kuchyni, stlaní postelí, vysávání, vynášení odpadků, třídění odpadu, chystání čistých ručníků, skládání prádla, vaření, příprava svačin, mytí nádobí, úklid do myčky, venčení psa, úklid hraček, sešlapání plastových lahví...), péče o zahradu (sekání trávy, zalévání, sázení…) apod. Přiřadíme k nim i časovou náročnost (např. 1× za týden, denně apod.). Seznam má být co nejpodrobnější.

Nyní se o tyto jednotlivé úkoly hlásí jednotliví členové rodiny – kdo by si co vzal na starost.

U dětí je zapotřebí se domluvit, které činnosti budou dělat společně s rodičem a které zvládnou zcela samostatně. Podrobný seznam lze udělat i pro nějakou konkrétní příležitost – Vánoce, jarní úklid zahrady, příprava na dovolenou...

Poté je vhodné jednotlivé úkoly rozepsat a k nim napsat příslušného člena rodiny, který za věc zodpovídá.

Reflexe: Na závěr prozkoumáme rozdíl mezi vykonavatelem a správcem. Vykonavatel – nemá dohodu, musí respektovat, co mu zadá zadavatel úkolu, který má kontrolu nad situací. Způsob používají lidé, kteří mají malou důvěru, že druhý udělá věc správně. Vykonavatel se sebou nese četná rizika – dotyčný může práci odbýt, necítí zodpovědnost. Rozhodující je zadavatel – autorita – můžeme se proti ní bouřit anebo jí poslušně plníme její rozkazy.

Pověření typu správce dohody vyžaduje. Oba si musí vyjasnit, jak má vypadat výsledek. Úkol: každý den vynést odpadky – je vykonavatel. Správce koše má na starost, aby koš nebyl přeplněný a nepáchl. Jak často ho bude vynášet nebo jak často bude třeba vymýt, záleží na něm, je na něm, jak si to zařídí.

1.5 Aktivita: Spolupráce

Účel aktivity: Zjistit a shrnout, s čím vším nám naše děti mohou v domácnosti pomoci, co zvládnou a co se mohou s naší pomocí brzy naučit. Ukázat rodičům, jak spojit přítomnost rodiče a komunikaci s dítětem s domácími pracemi.

Věk: 1+

Počet osob: 16–20

Doba trvání: 1 hodina

Pomůcky: Flipchart, tabule, magnetická tabule a velké papíry, fix. Pouze pro pracovníka

Upozornění: Je potřeba zdůraznit účastníkům, aby doma dbali na bezpečnost dětí při pomáhání (nože a další ostré předměty, čisticí prostředky, rohy nábytku, elektřina…)

Postup aktivity: Vyzvěte účastníky, aby navrhovali domácí práce, které si myslí, že už jejich dítě zvládne. Dopište také věk, od kterého si myslíte – opět po diskuzi s účastníky – že dítě danou činnost zvládne. Ne samo, ale s asistencí staršího. Vypište na tabuli všechny návrhy, vyzvěte i děti, ať říkají, s čím by rády doma pomáhaly, co by je bavilo.

Reflexe: Jaké procento účastníků se do diskuze a do návrhů prací zapojilo? Byli někteří z nás překvapeni, jak brzo lze děti do domácích prací zapojit? Porovnejte Vaše zápisky na flipchartu s následujícím výpisem domácích i venkovních prací.

Domácí práce, které lze provádět s dětmi již od dvou let (i dříve):

  • praní prádla – dávání prádla do pračky, zapnutí pračky; a pak vytahování vypraného prádla z pračky, podávání prádla rodičům při věšení, podávání kolíčků
  • vaření – podávání brambor, zeleniny ke škrábání, dávání připravené nakrájené zeleniny do vody, otevírání a podávání lahviček s přísadami do jídla, kořenění jídla, sypání potravin (rýže, čočka…), odměřování potravin, louskání vajíček, vážení
  • mytí nádobí – dítěti můžeme předem umýt nádobí a pak mu je podat k opláchnutí, můžeme mu mytí zpestřit tím, že mu dáme i houbičku, bude se cítit důležitější; utírání nádobí utěrkou, popř. vytahování nádobí z myčky a podávání k úklidu, pokud dítě nedosáhne do poliček samo
  • utírání prachu, vytírání podlahy – dítěti můžeme dát svůj hadr, hadřík a může uklízet s námi
  • mytí oken – i do této činnosti lze dítě zapojit, opět může dítě okno předem umýt a my je doleštíme
  • zametání – velmi oblíbená činnost dětí

Venkovní práce, do kterých lze jednoduše zapojit děti, budou nadšené:

  • hrabání listí, zametání, sázení, sbírání plodů naší zahrádky, sbírání plodů pro zvířátka – kaštany, žaludy, bukvice… Pak na společné procházce v zimním období můžeme nasbírané plody dát do krmelce zvířatům.

1.6 Aktivita: Režim týdne

Účel aktivity: Cílem aktivity je společně s dítětem naplánovat jednotlivé dny, určit, kdy má dítě jaké povinnosti, kdy má čas na zábavu a také, co je v této kapitole hlavní, kdy se může těšit na čas strávený s rodiči. Naplánované aktivity neměňme, pokud to okolnosti nevyžadují. Touto aktivitou také můžeme dítěti ukázat, že „sliby se mají plnit“.

Dítě má přehledně zobrazeno, co ho v týdnu čeká. Na některé aktivity se těší (výlet s mámou, bazén s bráchou, návštěva u kamaráda). Na jiné zase má dostatek času se připravit (odloučení od rodičů – školka, hlídání; úklid). Spolupráce s rodiči, komunikace, plánování, kreativita, symbolika. Sady týdenního režimu lze také koupit na internetu.

portfolio1Pomůcky: Velký výkres A3, pravítko, fixy, pastelky, popř. další barvy. Pokud chceme vyrobit režim týdne, který bude univerzální, použitelný i na další týdny, budeme potřebovat také nůžky, laminovací zařízení, samolepicí magnety

Upozornění: Jedná se o práci s barvami, magnety – u menších dětí je potřeba dávat pozor, nic z toho nepatří do pusy. Při práci s nůžkami je u menších dětí zapotřebí obezřetnost, případně pomoc.

Postup aktivity: Velký papír rozdělíme na jednotlivé dny. Větším dětem můžeme k jednotlivým dnům přidat i hodiny. Do jednotlivých dnů pak kreslíme/píšeme, co máme v plánu. Pro aktivity si můžeme zvolit různé symboly, které tuto aktivitu vystihují. Můžeme používat i fotky (návštěva u babičky – fotka babičky). Výlet vlakem – namalujeme vlak. Školka – namalujeme budovu a do ní obrázek, který má dítě jako označení své skříňky. Pouštění draka s tátou – obrázek draka a fotka táty… Tyto symboly můžeme také vystřihnout, zalaminovat a na zadní stranu přilepit magnet. Symboly pak budou použitelné pro další týdny a nemusíme pokaždé malovat nové.

Reflexe: Diskutujme s dětmi i rodiči, jak se nám společný program tvořil. Jak moc jsme do našich plánů zahrnuli potřeby dětí. Ptali jsme se jich, jestli jim to takto vyhovuje? Diskutovali jsme s nimi, jak by to ony rády? Dávali jsme jim na výběr, ať cítí, že i na jejich názoru nám záleží? Volili jsme kompromisy?

Odměna: Všichni si mohou svůj týdenní plán odnést domů a podle něj vytvářet plány na další týdny.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search