main nadpis

1. Úvod

Metodika, kterou právě pročítáte, byla zpracována v rámci projektu Model organizování sociálního prostředí s cílem popsat zřízení Komunitního klubu pro rodiče a děti, který je zaměřen na intenzivní propojení sociální práce s ohroženými a znevýhodněnými rodinami, ve vzájemné spolupráci rodičů a dětí. Metodika je určena poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, dále všem zainteresovaným subjektům a organizacím, které pracují s rodinami a dětmi a chtějí rodinám pomáhat, posilovat jejich rodičovské a výchovné kompetence.

Metodika obsahuje základní i odborné informace určené sociálním pracovníkům, komunitním pracovníkům a pracovníkům obcí. Odborné informace rozpracovávají oblasti činností, se kterými se sociální pracovníci setkávají v rámci komunitní práce a sociálních služeb. Jsou zaměřené na oblast základních pojmů, komunitu a komunitní práci, problematiku ohrožených rodin, metody a techniky sociální práce, posouzení životní situace klienta (sociální analýza). Tento materiál zároveň poskytuje informace, jakým způsobem realizovat monitoring lokálního prostředí pro vytvoření Komunitního klubu pro rodiče a děti.

Komunitní klub pro rodiče a děti je místem, kde se všichni navzájem můžou učit různým dovednostem, sdílet své zkušenosti při výchově dětí, ale také ve spolupráci s odbornými pracovníky hledat společně cesty, které povedou k odstranění či zmírnění životních problémů jedince či rodiny. Pro sociální pracovníky je důležité, aby si uměli poradit s některými cílovými skupinami rodin, se kterými se mohou při své práci setkat. Metodika obsahuje definice cílové skupiny a jejích zvláštnosti, a to z důvodu lepší orientace v problematice, je zde popsán postup práce s těmito rodinami. Jsou vysvětleny některé metody sociální práce, se kterými můžeme pracovat. V Komunitním klubu pro rodiče a děti, mohou být využity socioterapeutické techniky, z nichž některé jsou součásti metodiky, ostatní lze najít v odborné literatuře. Materiál by měl pomoci organizacím a také sociálním pracovníkům, kteří mají záměr takový „Klub“ založit – jaký zvolit postup, jakými metodami pracovat s rodinou, které herní aktivity jsou pro jednotlivé skupiny dětí a rodičů vhodné s přihlédnutím na rodinnou situaci. Práce s rodiči v Klubu může mít jak skupinový, tak individuální charakter, dále může zahrnovat skupinovou edukaci rodičů či dětí. Musíme odlišit, které situace rodiny je pracovník Klubu kompetentní řešit, a které vyžadují řešení na OSPOD, případně u psychologa. Teoretické penzum informací je důležité pro orientaci sociálního pracovníka v daném problému, se kterým se může při práci s rodinou setkat, zároveň odborné informace může využít pro svůj osobní rozvoj.

Druhá část metodiky Manuál – Soubor aktivit pro práci s rodinami v Komunitním klubu pro rodiče a děti se zcela prakticky zaměřuje na oblast aktivit a herních technik při práci s rodinou a s dětmi, kdy právě tyto techniky můžou být vstupním motivačním činitelem pro rozvoj vzájemné komunikace mezi pracovníkem a rodičem či dítětem, a jejichž použití nám může pomoci odhalit některé problémy v rodině, které následně bude zapotřebí řešit. V manuálu najdeme aktivity pro společné činnosti rodičů a dětí zaměřené např. na budování důvěry mezi rodiči a dětmi, práci s Emocemi, utváření Vztahu k sobě a druhým, vytváření Dohod a pravidel, utváření Řádu v rodinném systému apod.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search