main nadpis

10. Cílová skupina

V této kapitole je rozvedena typologie rodin, se kterými se můžeme v Klubu pro rodiče a děti setkat ve stručném přehledu. Jak již bylo uvedeno, Klub pro rodiny s dětmi je určen všem rodičům, kteří budou mít zájem o řešení své životní situace a to bez ohledu na to, zda je rodina sociálně znevýhodněná, nebo její sociální a rodinné prostředí je málo podnětné pro vývoj dítěte, nebo se bude jednat o osamělé matky, rozvedené, nebo rodiče, kteří jsou v opakovaném manželském svazku. Matky bydlící v azylových zařízeních, případně se rekrutují z lokálního prostředí, které může být natolik problematické, že ovlivní vývoj celé rodiny. Problémy těchto rodin v rámci realizovaných aktivit se můžou objevit a následně bude zapotřebí s těmito rodinami, případně jednotlivými členy rodiny, pracovat na individuální úrovni za použití nejen běžných metod sociální práce, ale metod, které můžeme považovat za více sofistikované.

Pro orientaci uvádíme charakteristiku některých rodin, které můžeme definovat jako rodiny klinické. Je zřejmé, že rodin s dětmi, které potřebují řešit problémy, je podstatně více. Každá rodina, se kterou se setkáme, bude jiná a bude mít jiné potřeby. Obecně platí, že můžeme pro všechny uvedené typy rodin využít pracovní manuál, ale také metody sociální práce, pokud budeme pracovat s individuální osobou, nebo naše aktivita bude muset být doplněná o další metodické postupy, případně budeme muset navazovat na další odborné instituce. Typologie rodin, které uvádíme, se zdá být aktuální, ale můžou se objevit i rodiny s jinými problémy jako násilí v rodině, různého druhu závislosti apod. Podle povahy problémů je pak nutné zvážit, co můžeme rodině nabídnout, jaká řešení a co bude patřit do kompetence OSPOD, či jiné odborné instituce, která se danou problematikou zabývá. Popsaná charakteristika rodin si klade za cíl orientačně přiblížit některé problémy, jejich zdroje, se kterými se můžou pracovníci v Klubu setkat, a jsou také vodítkem pro výběr aktivit z pracovního herního manuálu.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search