main nadpis

9. Zřízení Komunitního klubu pro rodiče a děti

Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Aby dětem bylo s námi dobře, a aby prospívaly, musíme jim vytvořit vhodné prostředí a dodržet některé předpoklady. Na jedné straně blízkost a teplo lásky ve vztahu k jednotlivému dítěti, na druhé straně jasné signály, které která dětem dají jistotu a orientaci v tom, kde a jaké je jich místo v rodině.

Jak již bylo uvedeno, Komunitní klub může zřídit obec (část obce, město – obvod), dále pak sociální služba, která rozšíří nebo doplní své činnosti a také nezisková organizace. Musíme si položit otázky: co chceme řešit, jakým způsobem a s jakou skupinou obyvatel/rodin chceme pracovat, jaké budeme používat metody a přístupy ve své práci. Je zapotřebí se orientovat v lokalitě, problémech, které se v lokalitě vyskytují, je vhodné znát složení obyvatelstva, navázat spolupráci s příslušnými institucemi. K tomu nám poslouží monitoring sociálního prostředí, ve kterém chceme působit. Dále je zapotřebí jednat s příslušnou obcí ohledně situování zařízení, materiálních podmínek, personálního zajištění a finanční rozvahy pro provozování zařízení.

Kdo může být klienty Komunitního klubu:

  • Rodiny, které jsou v evidenci OSPOD
  • Rodiny, které bydlí v azylových zařízeních
  • Rodiny, které můžou tvořit ohraničenou skupinu v dané lokalitě (část sídlištní zástavby, ulic apod.)
  • Rodiny více problémové, znevýhodněné
  • Rodiny, které bydlí ve vyloučené lokalitě
  • Prarodiče, kteří mají dítě ve své péči (cizí péče)
  • Ale také rodiny, které nejsou v žádné evidenci pomáhajících institucí, ale nabízený program je oslovil a projevili zájem se účastnit realizovaných aktivit, který by jim mohly pomoci osvětlit některé problémy, se kterými se již setkali, avšak situace prozatím nevyžadovala nějaké zvláštní řešení (např. osamělí rodiče, matky – otcové)

Podmínkou je, že aktivit v klubu se musí účastnit společně s rodiči i jejich děti. Neznamená to však, že některé workshopy nemůžou být specifikovány jen pro rodiče (edukativní charakter). Účast na realizovaných aktivitách je dobrovolná.

V Komunitním klubu se pracuje s tématy, které najdeme v nabídce v další části tohoto materiálu. Výběr témat je odvislý od aktuálních potřeb, ale také výběr témat může být konzultován se skupinou, se kterou budeme pracovat (dle jejich požadavků). Žádné z uvedených témat nemá charakter přednášky. Obsah toho, co chceme sdělit, čím se budeme zabývat, jaké situace řešit, co může rodině pomoci, postupy, je skrytý v terapii hry, která má určitý psychoterapeutický potenciál. Pomocí hry můžeme objasnit a vysvětlit různé situace, návody na práci s dítětem, řešení vztahu v rodině apod.

Je vhodné, aby témata pro účastníky klubu vešly ve známost, před zahájením činnosti. Aby si klienti mohli vybrat z nabídky to, co je zajímá, trápí, chtěli by se dozvědět apod. Je to důležité i pro pracovníky Klubu, aby mohli organizačně připravit setkání. Skupina by neměla být větší než 4-5 rodičů + děti (vždy záleží i na prostorových podmínkách místnosti klubu).

Pracovníci Klubu předem nezkoumají situaci rodiny a její problémy, ani nepracují s dřívější dokumentací. Problémy, které rodina má, se nám vynoří v průběhu „herního“ sezení a ty pak musíme řešit samostatně (jak uvedeno dále), nebo také ve spolupráci s příslušnou institucí či další návaznou službou. Chceme také rodičům ponechat rozhodovací činnost, co udělat proto, aby se jejich situace změnila, zlepšila, vést je k tomu, aby byli schopní na mnohé problémy si odpovědět sami, což také souvisí s copingovou strategií a pomoci jim při odhalování vlastních zdrojů.

Shrnutí

Kapitola se zabývá problematikou komunity, významem komunitní práce, cíli sociální komunitní práce, seznamuje nás se základními pojmy, které sociální pracovník by měl znát a uměl s těmito pojmy zacházet. V další části textu najdeme analýzu problémů klientů, rodin, které souvisejí s různými životními těžkostmi a situacemi jedinců, skupiny, se kterými se můžeme setkat v komunitní práci. Důraz je kladen na hodnoty člověka, toho, jak on sám může vnímat svoji situaci, s jakými překážkami se můžeme setkat při práci v komunitě a na které širší aspekty života rodin je zapotřebí se zaměřit. Text dále vysvětluje principy Komunitního klubu pro rodiče a děti, některé postupy práce a také organizační a administrativní záležitosti související se zřízením Klubu.

© Copyright 2019 Akademický ústav Karviná. All Rights Reserved.

Search